Runsten Sö306, L2015:2803, Salem 2:1 i Salem, Stockholm
Foto av Runsten Sö306, L2015:2803
Foto av Runsten Sö306, L2015:2803
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Björn och Faste reste stenen efter Kättilbjörn(?), sin fader, Torgärds make.

Visa originaltolkning och runtext

…[rn :] auk · fasti : raist^u st[a]in ·· at · k(i)(l)beaurn : faþ(u)r : si(n) : [buata : þo]r[·kiai]rþ[i ··]

…[rn :] auk · fasti : raist^u st[a]in ·· at · k(i)(l)beaurn : faþ(u)r : si(n) : [buata : þo]r[·kiai]rþ[i ··]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten 1,65 m h, 0,3-1,3 m br och 0,25 m tj. Runstenen står i riktning NÖ-SV. Runorna är ca 6-12 cm h och 0,5 cm dj. Ristningen, vetter mot SSÖ och är delvis imålad med rött.

Texten på runsten 306 tolkas: "Björn och Faste reste stenen efter Kättilbjörn, sin fader, Torgärds make."

Står troligen på ursprunglig plats "några meter V om landsvägen Stockholm-Södertälje och ett par hundra meter Ö om Bornsjön, ett stycke N om Söderby nedergård."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Salem socken i Salems kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mycket svagt NV-sluttande moränmark.

Ca 20 m NV om motorväg (NÖ-SV) och ca 25 m SSÖ om åkerhörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Salem socken eller Salem kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.217253
Longitud: 17.77982
Lämnings-ID: L2015:2803
Riksantikvarieämbetets ID: Salem 2:1
Sveriges runinskrifter: Sö306 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Söderby krog
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Salem
Socken: Salem
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2803