Runsten Sö305, L2017:2460, Botkyrka 58:1 i Botkyrka, Stockholm
Foto av Runsten Sö305, L2017:2460
Foto av Runsten Sö305, L2017:2460
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sibbe och Tjarve lät resa denna sten efter Torkel, sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

× sibi auk × tiarui × litu × raisa stain × þinsa × iftiʀ × þorkil × faþur sin

× sibi auk × tiarui × litu × raisa stain × þinsa × iftiʀ × þorkil × faþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 2,7 m h, 1,6 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,3 m tj. Runorna är 9-11 cm h och ca 0,5 m dj. Inskriptionen finns på SSV sidan, och tolkas: "Sibbe och Tjarve läto resa denna efter Torkel, sin fader".

Enligt uppgift år "1927 flyttades stenen ned till den nya vägen Tumba-Uttran och restes i vinkeln mellan denna väg och uppfartsvägen till Länssanatoriet, omkring 60 m NÖ om Uttrans station" (Södermanlands Runinskrifter). För stenens ursprungliga plats se RAÄ-nr Botkyrka 481:1.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Botkyrka socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark. Vägkant.

6 m NV om väg (NÖ-SV), och 3 m ÖSÖ om mindre väg (NNÖ-SSV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Botkyrka socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.197997
Longitud: 17.801639
Lämnings-ID: L2017:2460
Riksantikvarieämbetets ID: Botkyrka 58:1
Sveriges runinskrifter: Sö305 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Botkyrka
Socken: Botkyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:2460