Runsten Sö301, L2017:9899, Huddinge 55:1 i Huddinge, Stockholm
Foto av Runsten Sö301, L2017:9899
Foto av Runsten Sö301, L2017:9899
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tore och Sven(?) … stenen … fader.

Visa originaltolkning och runtext

·· þuri[ʀ : auk] …(u)i… … [: s]taean …f-- : o…-a : faþr … ··

·· þuri[ʀ : auk] …(u)i… … [: s]taean …f-- : o…-a : faþr … ··

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, ca 1,8 m h, 0,75 m br och 0,4 m tj. Av grovkornig gnejs. På NV-sidan är ett borrhål. Stenen är fastnitad vid moränblocket med två järnkrampor. Se även RAÄ-nr Huddinge 191:1.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Huddinge socken i Huddinge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränrygg med bergknallar SÖ-sluttning, tomt.

Ca 3,5 m SSÖ om landsvägskant, SV om och intill moränblock.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Huddinge socken eller Huddinge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.229132
Longitud: 18.073017
Lämnings-ID: L2017:9899
Riksantikvarieämbetets ID: Huddinge 55:1
Sveriges runinskrifter: Sö301 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Huddinge
Socken: Huddinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:9899