Runsten Sö296, L2017:4470, Grödinge 280:1 i Botkyrka, Stockholm
Foto av Runsten Sö296, L2017:4470
Foto av Runsten Sö296, L2017:4470
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Åsgöt reste denna sten efter Ärnfast, sin morbroder, Gydings son, och efter Olöv, sin hustru, gjorde Åsgöt dessa minnesmärken.

Visa originaltolkning och runtext

× oskautrʀ : raisti : stain : þinsi : aftiʀ · airnfast : mu…[uþur sin : sun · kuþi(k)]s : uk · aftiʀ : ulafu kunu : sina : kairþi : oskutr : kuml : þausi +

× oskautrʀ : raisti : stain : þinsi : aftiʀ · airnfast : mu…[uþur sin : sun · kuþi(k)]s : uk · aftiʀ : ulafu kunu : sina : kairþi : oskutr : kuml : þausi +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, av gråsten 1,42 m h, 1,61 m br (på bredaste stället)(NÖ-SV) 0,13 m tj. Runslingans bredd 0,12-0,13 m. Upptill är ettstort stycke avslaget. 30 m N 36cg V om nr 1och 10 m 25cg omåkerkant är nr 2)Rest sten av gråsten, 1 m h, 0,9 m (NV-SÖ). FrånÖ-sidan är ett ca 0,3 m stort stycke avslaget. Det liggeromedelbart Ö om stenen. Mellan runstenen och den resta stenen ärmarken terrasserad och verkar äldre trädgårdsanläggning. Därförekommer några meterstora stenar. "Åsgöt rest denna sten efterÄmfast, sin morbroder, Gydings son efter Olof sin hustru, gjordeÅsgöt detta minnesmärke" Enligt excerpt SÖ 295 fanns 1686 enannan runsten vid Skälby. 1862 var enligt Dybeck stenen sedan 16år försvunnen ochsöndersprängd och lagd i grunden till en ladanära Löfstalund i Grödinge sn. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Grödinge socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttning backen med lövträd

Nr 1) 6 m N 14cg V om NÖ-hörnet av garage 3 m V 16cg N om gårdsväg(gamla landsvägen) och 14 m N 30cg V om väg. 2) 2 m Ö omelledning. 10 m NÖ om åker

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Grödinge socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.166319
Longitud: 17.742417
Lämnings-ID: L2017:4470
Riksantikvarieämbetets ID: Grödinge 280:1
Sveriges runinskrifter: Sö296 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Skälby (nu Lövstalund)
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare: Amunde
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Botkyrka
Socken: Grödinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4470