Runsten Sö27, L1982:8557, Trosa-Vagnhärad 707 i Trosa, Södermanland
Foto av Runsten Sö27, L1982:8557
Foto av Runsten Sö27, L1982:8557
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gunna och Tove och …, sin broder. Gud hjälpe.

Visa originaltolkning

kuna uk · tufi · (u)… … … … … … bruþur · sin · kuþ · hialbi

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Sö 27, plats för. Runstenen hittades år 1903 under de arkeologiska undersökningar som företogs i trakten det året.
Runstenen låg på N sidan av en rännil som söderifrån rinner ut i Trosaån på de ställe där bäcken gör en krök och rinner från väster till öster.
På storskiftekartan från år 1758 över Södra Husbys ägor är bäcken utritad samt 5 gravar V om den. Punkten är placerad utifrån den kartan, den ekonomiska kartan från 1958 samt beskrivningen.

Runstenen placerades på gravhögen Trosa-Vagnhärad 177:3 (förstagångsinventeringens numrering) S om denna plats, se Trosa-Vagnhärad 704. I och med undersökningen av högen år 1959 flyttades runsten till sin nuvarande plats, se Trosa-Vagnhärad 264:1. (Annan inventering 2018, lst dnr 431-2550-2018)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Trosa-Vagnhärad socken i Trosa kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


På Vagnhärads fd kommunalkontors tomt, Länsmansvägen 1.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Trosa-Vagnhärad socken eller Trosa kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.943622
Longitud: 17.505412
Lämnings-ID: L1982:8557
Riksantikvarieämbetets ID: Trosa-Vagnhärad 707
Sveriges runinskrifter: Sö27 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Sör-Husby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Tore 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Trosa
Socken: Trosa-Vagnhärad
Riksantikvarieämbetets information: » L1982:8557