Runsten Sö211, L1983:8437, Överselö 143:1 i Strängnäs, Södermanland
Foto av Runsten Sö211, L1983:8437
Foto av Runsten Sö211, L1983:8437
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Stenulv och Hake [och] Tryrik och Öbjörn/Ödbjörn och Ovlate, de reste denna sten efter Ulv, sin fader.

Visa originaltolkning

stinulfʀ + auk × ha(k)- --- × þ[ur]ʀikʀ + auk × aubiarn × auk × uflati × þaiʀ : raistu × sta-- [þa]si : at × ulf × faþur + sin

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Sö 211, granit, 1,3 m h, 0,85 m br vid basen (Ö-V) och 0,2-0,4 m tj. Runornas höljd är 8-11 cm. Inskriften vätter åt N. Stilgruppering: Fp.
Stenulv och Hake och Tryrik och Öbjörn och Ovlate, de reste denna sten efter Ulv, sin fader.

stinulfR + auk × ha(k)- --- × þ[ur]RikR + auk × aubiarn × auk × uflati × þaiR : raistu × sta-- [þa]si : at × ulf × faþur + sin
Steinulfr ok Hak[i ok] Þrýðríkr ok Eybjôrn/Auðbjôrn ok Ofláti, þeir reistu ste[in] þenna at Ulf, fôður sinn.
StæinulfR ok Hak[i ok] ÞryRikR/ÞryðrikR ok Øybiorn/Auðbiorn ok Oflati, þæiR ræistu stæ[in] þennsi at Ulf, faður sinn.

Bildlänk: http://www.raa.se/kmb/showdetails.asp?id=7235

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Överselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vid N änden och foten av moränrygg.

2 m S om vägkant och 3 m Ö om åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Överselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.404218
Longitud: 17.18007
Lämnings-ID: L1983:8437
Riksantikvarieämbetets ID: Överselö 143:1
Sveriges runinskrifter: Sö211 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Ljunga
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Äskil 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Strängnäs
Socken: Överselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:8437