Runsten Sö190, L2014:6098, Ytterenhörna 109:1 i Södertälje, Stockholm
Foto av Runsten Sö190, L2014:6098
Foto av Runsten Sö190, L2014:6098
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Anund och Svarald och Finnvid lät resa denna sten efter Åsl/Osl, sin fader, och Björn efter sin broder. Gud hjälpe hans ande. Torbjörn ristade runorna.

Visa originaltolkning och runtext

· anun-[r] · auk · suara--r · auk ' finuiþr ' litu · raisa · stain · þinsa ' iftiʀ · usl · faþur · --- · auk · biurn · at bruþur · sin · guþ hialbi · ant · ha[n]s · (þ)(u)-(b)iurn · risti · runaʀ

· anun-[r] · auk · suara--r · auk ' finuiþr ' litu · raisa · stain · þinsa ' iftiʀ · usl · faþur · --- · auk · biurn · at bruþur · sin · guþ hialbi · ant · ha[n]s · (þ)(u)-(b)iurn · risti · runaʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, blekröd sandsten 2,1 m l 2 m br nedtill och 1,2 m upptill(Ö-V) och 0,2 m tj. Ristningen vetter m. NV Ö övre hörnetavslaget men den tidigare saknade delen återfunnen och fastsatt.(Bild i boken). T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterenhörna socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård

Ca 2 m N om långhusets N-långsida

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ytterenhörna socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.253213
Longitud: 17.491558
Lämnings-ID: L2014:6098
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterenhörna 109:1
Sveriges runinskrifter: Sö190 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Södertälje
Socken: Ytterenhörna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:6098