Runsten Sö128, L1984:4631, Lid 7:2 i Nyköping, Södermanland
Foto av Runsten Sö128, L1984:4631
Foto av Runsten Sö128, L1984:4631
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Torunn och Stenborg de reser stenen efter sin moder Stenfrid, och Kår efter sin hustru.

Visa originaltolkning

þoruþr : auk : stainbog : þaʀ : rasa : stan : at : moþur : sina · stanfriþi ak : kar : a(t) : kunu sina :

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, grå granit, 0.7x0.6 m synlig storlek (NNV-SSÖ).Inmurad i kyrkogårdsportens S del. Ristningen vetter åt VSV.Cirkelformad runslinga. Runhöjd 7.5 cm 0.1 m S om nr 1 är2) Runsten, rödaktiga sandsten, 1.45 m h, 0.18 m br (NNV-SSÖ) och0.12 m tj. Stenen är fästad med kramper vid kyrkogårdsporten och-muren. Ristningen vetter åt VSV. Runhöjd 7.5 -10 cm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lid socken i Nyköpings kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränhöjd. Kyrkogård.
Vid kyrkogårdsporten
7 m ÖSÖ korets SÖ hörn, samt vid SÖ hörnet av Ö porten ikyrkgårdsmuren.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lid socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.911932
Longitud: 16.990875
Lämnings-ID: L1984:4631
Riksantikvarieämbetets ID: Lid 7:2
Sveriges runinskrifter: Sö128 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Lids kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Nyköping
Socken: Lid
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:4631