Runsten SmFv2018;10A, L1955:6252, Vimmerby 789 i Vimmerby, Kalmar
Foto av Runsten SmFv2018;10A, L1955:6252
Foto av Runsten SmFv2018;10A, L1955:6252
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… …, sin moder. Gud hjälpe och Sankta Maria / Sankt Mikael …

Visa originaltolkning och runtext

… …s(b)(i)rfu × kuþur × sina × fuþ (a)a(i)(a)(i)(b)(i) auk × sanla m… … ¶ karn

… …s(b)(i)rfu × kuþur × sina × fuþ (a)a(i)(a)(i)(b)(i) auk × sanla m… … ¶ karn

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstenar, uppgift om, 2 runstenar omtalas i samband med antikvitetsransakningarna 1667 och den ena liggande som trappsten in till kyrkan och den andra vid sidoingången. På 1800-talet avtecknas stenen vid sidoingången då den har läsbara runinskrifter. Mandelgren avritar stenen och den finns nu bland hans kvarlämnade material. Stenarna är idag försvunna. Specialinventering 2017. (RAÄ dnr 3.4.2-2591-2017)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vimmerby socken i Vimmerby kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vimmerby socken eller Vimmerby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.665771
Longitud: 15.857795
Lämnings-ID: L1955:6252
Riksantikvarieämbetets ID: Vimmerby 789
Sveriges runinskrifter: SmFv2018;10A, SmFv2018;10B
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Vimmerby
Socken: Vimmerby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:6252