Runsten Sm8, L1955:7673, Dänningelanda 3:1 i Växjö, Kronoberg
Foto av Runsten Sm8, L1955:7673
Foto av Runsten Sm8, L1955:7673
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tjudger(?)/Fridger(?) och Rodälv(?) … stenen efter Heden, sin son.

Visa originaltolkning och runtext

[i-l]þki[ʀ] · auk · roþ[ein · l… s]te[in] · e[ft]iʀ · heþin · sun · sin ·

[i-l]þki[ʀ] · auk · roþ[ein · l… s]te[in] · e[ft]iʀ · heþin · sun · sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,43 m hög, 0,8 m bred (Ö-V) och 0,3 m tjock. I N planytan ristade runor som vid inventeringen 1995 inte syntes. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Tudger och Rodälv ...stenen efter Heden, sin son."

Uppmålad 2004.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dänningelanda socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V-SV-sluttning. Åkermark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Dänningelanda socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.793982
Longitud: 14.792668
Lämnings-ID: L1955:7673
Riksantikvarieämbetets ID: Dänningelanda 3:1
Sveriges runinskrifter: Sm8 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Växjö
Socken: Dänningelanda
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:7673