Runsten Sm7, L1953:537, Skatelöv 111:1 i Alvesta, Kronoberg
Foto av Runsten Sm7, L1953:537
Foto av Runsten Sm7, L1953:537
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tyrid(?) och Tunn-Åke/Tunnacke satte [stenen] efter Rodmar. Gud hjälpe Gud(?) hans ande.

Visa originaltolkning och runtext

þeriþr · ak · þunaki : satu · eftr · rumar · kuþ · ialbi · kuþ at · as

þeriþr · ak · þunaki : satu · eftr · rumar · kuþ · ialbi · kuþ at · as

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2,25 m hög, 0,85 m bred (NV - SÖ) vid basen, avsmalnande uppåt, 0,33 m tjock vid basen, något tjockare upptill. Inskrift på stenens mot NÖ vända sida. Runhöjden är ca 10 cm. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Gerid och Tunn-Åke (Tunnacke) satte (stenen) efter Romar. Gud hjälpe (Gud) hans ande!"

Uppmålad 1977.
Uppmålad 2005.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skatelöv socken i Alvesta kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Gårdsplan

8 m N 12 grader V om NV hörnet av ladugård. 20 m 120 gon om väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skatelöv socken eller Alvesta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.740623
Longitud: 14.576324
Lämnings-ID: L1953:537
Riksantikvarieämbetets ID: Skatelöv 111:1
Sveriges runinskrifter: Sm7 (Smålands runinskrifter)
Plats: Enet
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Grov rödaktig gnejs
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Alvesta
Socken: Skatelöv
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:537