Runsten Sm5, L1954:5001, Hjortsberga 35:1 i Alvesta, Kronoberg
Foto av Runsten Sm5, L1954:5001
Foto av Runsten Sm5, L1954:5001
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A Göt satte denna sten efter Kättil, §B sin son. Han var §C minst bland människor en niding. I England slöt han (sina) dagar.

Visa originaltolkning

§A : kotr : sati : sten : þana : eftʀ : ketil : §B : sun : sin : han : faʀ : §C : mana : mesr o:niþikʀ : eʀ a : eklati : ali : tunþi

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs, ca 2,3 m lång, ca 0,55 m bred ( N 30 grader Ö - S 30 grader V), ca 0,35 m tjock. Runhöjden: 18-22 cm. Runinskrift på SV, SÖ och NÖ sidorna. Runstenen lutar ca 30 grader mot SV.
Enligt rapport (2005-10-04) från Helmer Gustavson, Runverket, till Riksantikvarieämbetet lyder inskriften:"Göt satte denna sten efter Ketill, sin son. Han var av män mest rättrådig. Han slöt sitt liv i England."

Uppmålad 1977.
Uppmålad 2005.

Runt stenens fot är lagt ett röse (odlingssten), ca 2 x 1,5 m stort (N-S), ca 0,5 m högt, av 0,3 - 0,6 m stora stenar.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hjortsberga socken i Alvesta kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av moränhöjd. Ängsmark.

5 m Ö 20 grader N om skiljeren (ägogräns) mellan åkrar, ca 40 m N om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hjortsberga socken eller Alvesta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.940654
Longitud: 14.50006
Lämnings-ID: L1954:5001
Riksantikvarieämbetets ID: Hjortsberga 35:1
Sveriges runinskrifter: Sm5 (Smålands runinskrifter)
Plats: Transjö
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Finkornig rödaktig gnejs
Runristare:
Runtyp: stungna m-runor, l- och k-runorna har bistav till vänster stungna runor
Runtypkategori: stil
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Alvesta
Socken: Hjortsberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:5001