Runsten Sm33, L1954:4364, Hamneda 41:3 i Ljungby, Kronoberg
Foto av Runsten Sm33, L1954:4364
Foto av Runsten Sm33, L1954:4364
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… dessa stenar efter Tormar, sin broder. Han var av män …

Visa originaltolkning och runtext

… …--i : stina : þasi : iftiʀ : þurmar : bruþur sin : ha… … uaʀ : man… …

… …--i : stina : þasi : iftiʀ : þurmar : bruþur sin : ha… … uaʀ : man… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,8 m hög, 1,07 m bred (N-S) och 0,13 m tjock. Sprucken i två delar och ihopsatt av två järnkrampor och murbruk. Tidigare inmurad i Hamneda gamla kyrka. Texten tolkas: "...satte dessa stenar efter Tormar, sin broder. Han var av människor...".

Uppmålad 1977.
Uppmålad 2005.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hamneda socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränhöjd (NNÖ-SSV). Tomtmark.
I prästgårdens trädgård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hamneda socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.69787
Longitud: 13.860447
Lämnings-ID: L1954:4364
Riksantikvarieämbetets ID: Hamneda 41:3
Sveriges runinskrifter: Sm33 (Smålands runinskrifter)
Plats: Hamneda gamla kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Finkornig gnejs med röda inslag
Runristare:
Runtyp: stungna m-runor stungna runor
Runtypkategori: stil
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Socken: Hamneda
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:4364