Runsten Sm30, L1954:138, Berga 130:1 i Ljungby, Kronoberg
Foto av Runsten Sm30, L1954:138
Foto av Runsten Sm30, L1954:138
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… efter(?) Uddulf(?), sin son, av män …

Visa originaltolkning

… [it] (u)tulf : sun : sin : mana …

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,75 m hög, 1,15 m bred (N 18 grader Ö - S 18 grader V), ca 0,25 m tjock, lutar ca 20 grader mot SV. Runhöjden ca 15-16 cm. I mitten finns ett kors 0,52 x 0,35 m stort. Framför stenen är en rektangulär grop 1,2 x 0,55 m stort och 0,15 m djupt som förmodligen grävts i sen tid.
Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"....tulv, sin son, av människor..."

Uppmålad 1977.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Berga socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hagmark

6 m V 15 grader N om gamla landsvägen Ljungby-Lagan, 6,5 m N om byväg, som mot V utgår från gamla landsvägen.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Berga socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.905792
Longitud: 13.987794
Lämnings-ID: L1954:138
Riksantikvarieämbetets ID: Berga 130:1
Sveriges runinskrifter: Sm30 (Smålands runinskrifter)
Plats: Trotteslöv
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Kraftfull amfibolit med inslag av vit fältspat
Runristare:
Runtyp: stungen m-runa, l-runa med bistav till vänster stungna runor
Runtypkategori: stil
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Socken: Berga
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:138