Runsten Sm28, L1955:9716, Berga 137:1 i Ljungby, Kronoberg
Foto av Runsten Sm28, L1955:9716
Foto av Runsten Sm28, L1955:9716
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… denna sten efter Önd/Öjvind/ Vinter/Vit … död(?).

Visa originaltolkning och runtext

… …-n · (þ)ana : eftiʀ : oitr · -… …- tþr :

… …-n · (þ)ana : eftiʀ : oitr · -… …- tþr :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,1 x 0,65 m stor och 0,20 m tjock. Längs kanten finns runinskrift 16 cm stor. Inskriften anger ett rektangulärt fält i vars mitt en cirkel finns inhuggen, 11 cm i diameter. Från cirkellinjen utstrålar 7 räta linjer till de linjer, som utgör runornas inre begränsning. Det rektangulära fältet är ej skönjbart då stenen är avslagen och resten saknas.

Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"......denna sten efter Önd ... ... död."

Uppmålad 1977.
Uppmålad 2004.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Berga socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Berga socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.92167
Longitud: 13.990147
Lämnings-ID: L1955:9716
Riksantikvarieämbetets ID: Berga 137:1
Sveriges runinskrifter: Sm28 (Smålands runinskrifter)
Plats: Berga kyrkogård
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Amfibolit i möte med rosafärgad gnejs
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Socken: Berga
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:9716