Runsten Sm27, L1955:9715, Berga 137:2 i Ljungby, Kronoberg
Foto av Runsten Sm27, L1955:9715
Foto av Runsten Sm27, L1955:9715
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tord(?) reste detta minnesmärke. … dog i England.

Visa originaltolkning och runtext

--rþr · ris-- · kuml · þe… … …-aþis · o · eklanti

--rþr · ris-- · kuml · þe… … …-aþis · o · eklanti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 2,1 x 0,5 m stor och 0,16 m tjock. Det med runor inristade området är 1,45 x 0,3 m stort och är beläget vid ena sidan.
Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Tord reste denna vård ... ... dog i England."

Uppmålad 1977.
Uppmålad 2004.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Berga socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Flyttade utanför kyrkogrindarna.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Berga socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.921667
Longitud: 13.990334
Lämnings-ID: L1955:9715
Riksantikvarieämbetets ID: Berga 137:2
Sveriges runinskrifter: Sm27 (Smålands runinskrifter)
Plats: Berga kyrkogård
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Finkornig gnejs
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Socken: Berga
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:9715