Runsten Sm21, L1953:3518, Tolg 48:1 i Växjö, Kronoberg
Foto av Runsten Sm21, L1953:3518
Foto av Runsten Sm21, L1953:3518
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

n…u-… : (s)-----(i) : … : … : … : … : …(i) : -… : k… : -…(i) : ha…a… : (i)-- ¶ -- : -- : ¶ u-

n…u-… : (s)-----(i) : … : … : … : … : …(i) : -… : k… : -…(i) : ha…a… : (i)-- ¶ -- : -- : ¶ u-

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,25 m hög, 0,8 m bred och 0,2 m tjock. Av ristningen, som är på stenens Ö sida, syns endast svaga antydningar på stenens vänstra del och övre del samt övre högra del. Se skiss i inventeringshandlingarna.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tolg socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Trädgård.

5 m V om vägen Tjureda-Tolg, 19 m N om NÖ hörnet av bostadshus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tolg socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.08316
Longitud: 14.819406
Lämnings-ID: L1953:3518
Riksantikvarieämbetets ID: Tolg 48:1
Sveriges runinskrifter: Sm21 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Växjö
Socken: Tolg
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:3518