Runsten Sm19, L1955:7459, Gårdsby 134:1 i Växjö, Kronoberg
Foto av Runsten Sm19, L1955:7459
Foto av Runsten Sm19, L1955:7459
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Torlov reste denna sten efter Ale/Alle och Ätta. Hjälpe Gud deras ande!

Visa originaltolkning och runtext

· þurluf · raisþi · stain · þana · eftiʀ · ala · auk · etu · hialbi · kuþ · aut · þaiʀa

· þurluf · raisþi · stain · þana · eftiʀ · ala · auk · etu · hialbi · kuþ · aut · þaiʀa

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grovkornig spräcklig granit, 2 m hög, 0,5 m bred och 0,3-0,4 m tjock. På stenens NNV sida är en runslinga med 12 cm höga runor.
Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Torlov reste denna sten efter Alle (Åle) och Ätta. Hjälpe Gud deras ande!"

Uppmålad 1977.
Uppmålad 2005.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gårdsby socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Gårdsby socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.978163
Longitud: 14.842901
Lämnings-ID: L1955:7459
Riksantikvarieämbetets ID: Gårdsby 134:1
Sveriges runinskrifter: Sm19 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Växjö
Socken: Gårdsby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:7459