Runsten Sm170, L1954:8948, Ljungby 57:1 i Ljungby, Kronoberg
Foto av Runsten Sm170, L1954:8948
Foto av Runsten Sm170, L1954:8948
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Väfus satte stenen efter … …-borg, deras syster …

Visa originaltolkning och runtext

· uefus · s(a)ti · stin · ef… … …biurk · þiʀa · sustur …--…

· uefus · s(a)ti · stin · ef… … …biurk · þiʀa · sustur …--…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av rödaktig granit, fragment 1,1 m hög, 0,67 m bred (NÖ-SV) och 0,2 - 0,25 m tjock. Runornas storlek är 8-15 cm. Fragmentet utgöres av runstenens nedre vänstra del. Inskriften mot NV, lyder enligt Smålands runinskrifter:"Väfus satte stenen efter ... -bord, deras syster..."
Runstenen upptäcktes 1954 vid rivningen av "Nisse smeds stuga", där den var grundsten, strax intill stenens nuvarande plats. Stugan uppfördes 1861, till stor del med material från den gamla medeltidskyrkan som revs år 1859.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ljungby socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kant av mindre moränhöjd. Park.
I parken Skansen.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Stenen har troligen varit inmurad i Ljungby gamla kyrka.

Vill du se flera runstenar i Ljungby socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.835546
Longitud: 13.938039
Lämnings-ID: L1954:8948
Riksantikvarieämbetets ID: Ljungby 57:1
Sveriges runinskrifter: Sm170 (Smålands runinskrifter)
Plats: Ljungby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd nästan skär gnejs
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Stenen har troligen varit inmurad i Ljungby gamla kyrka.
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Socken: Ljungby
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:8948