Runsten Sm16, L1953:8253, Östra Torsås 28:1 i Växjö, Kronoberg
Foto av Runsten Sm16, L1953:8253
Foto av Runsten Sm16, L1953:8253
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Rosten och Eliv, Åke och Håkan, de svennerna reste efter sin fader ett igenkännligt minnesmärke, efter den döde Kale. Därför skall [den gode mannen] omtalas så länge stenen och runstavarna lever.

Visa originaltolkning och runtext

§A rostein · auk · eilifʀ · aki : auk · hakun : reisþu · þeiʀ · sueinaʀ · eftiʀ sin · ¶ faþur · kubl ¶ keni·likt · §B ftiʀ · kala · tauþan : þy : mun · ko… … -m kitit · uerþa · meþ · sin · lifiʀ · auk · stafiʀ · run

§A rostein · auk · eilifʀ · aki : auk · hakun : reisþu · þeiʀ · sueinaʀ · eftiʀ sin · ¶ faþur · kubl ¶ keni·likt · §B ftiʀ · kala · tauþan : þy : mun · ko… … -m kitit · uerþa · meþ · sin · lifiʀ · auk · stafiʀ · run

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,15 m hög, 1 m bred (N-S) och 0,4 m tjock. Enligt Smålands runinskrifter är stenen i sin grundplan triangelformig och har runor på två sidor. Runor dels i en slinga runt den plana plana Ö sidans fria kant, dels på den SV sidan. Runhöjd, 7-9 cm. Mitt på den plana ytan finns ett kors. Enligt Smålands runinskrifter är Nöbbelestenen en av Smålands märkligaste runstenar och inskriften lyder:"Rosten och Eliv, Åke och Håkan svennerna reste åt sin fader Kale (Kalle) den döde kumlet vitt synligt. Därför den gode icke skall glömmas, så länge stenen står och runornas stavar."

Uppmålad 1977.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Torsås socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åker.

Ca 11 m VSV om SV hörnet av ladugård och 6 m SV om åkerkant vid stenmur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Inskriften står i en slinga som fortsätter på baksidan.

Vill du se flera runstenar i Östra Torsås socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.772005
Longitud: 14.871038
Lämnings-ID: L1953:8253
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Torsås 28:1
Sveriges runinskrifter: Sm16 (Smålands runinskrifter)
Plats: Nöbbele
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Mycket tät gnejsgranit med tydligt granitiskt inslag
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Inskriften står i en slinga som fortsätter på baksidan.
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Växjö
Socken: Östra Torsås
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:8253