Runsten Sm157, L1956:2578, Ryssby 164:1 i Kalmar, Kalmar
Foto av Runsten Sm157, L1956:2578
Foto av Runsten Sm157, L1956:2578
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Illuge … bro efter … sin duglige fader/broder.

Visa originaltolkning och runtext

ilugi · … [bro iftiʀ ka]… …þur · sin| |nytan

ilugi · … [bro iftiʀ ka]… …þur · sin| |nytan

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, inmurad i kyrkans östra gavelvägg. Enligt Runverkets rapport från 2005 påträffades stenen i juni 2003, när man undersökte murverket i den år 2000 nedbrunna kyrkan. Då en ny vägg murades, när den brandhärjade kyrkan byggdes upp på nytt, gjordes en avgränsning i väggputsen så att åskådaren kan se att runstenen sitter vågrätt i muren med toppen mot norr. Längden är 1,72 m och bredden är 0,93 m och runornas höjd är 4 cm. Stenens material är sandsten, starkt skadat och missfärgat av brand. Av ristningen återstår huvudet av rundjuret med ett stycke av inskriftsbandet med runinskriftens slut på stenens högra sida, och ett stycke av djurets stjärt med inskriftens början på dess vänstra sida, samt rester av ett runstenskors i ristningsytans mitt. Inskriften lyder "Illuge ... bro efter sin duglige fader."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ryssby socken i Kalmar kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


I korets östra mur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Återfunnen sommaren 2003.

Vill du se flera runstenar i Ryssby socken eller Kalmar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.801949
Longitud: 16.351782
Lämnings-ID: L1956:2578
Riksantikvarieämbetets ID: Ryssby 164:1
Sveriges runinskrifter: Sm157 (Smålands runinskrifter)
Plats: Ryssby gamla kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Återfunnen sommaren 2003.
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Kalmar
Socken: Ryssby
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:2578