Runsten Sm15, L1953:9719, Östra Torsås 65:2 i Växjö, Kronoberg
Foto av Runsten Sm15, L1953:9719
Foto av Runsten Sm15, L1953:9719
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… lät göra bro efter Svart …

Visa originaltolkning och runtext

…ti : lit : kerua : bru : eftiʀ · suar…

…ti : lit : kerua : bru : eftiʀ · suar…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Inom nr 65:1:s Ö del och på en hög är
2) Runsten, fragment, 0,77 m h, 0,7 m br och 0,15 m tj. Runor i en slinga runt tre kanter av den plana ytan mot V. Runorna är 8-9 cm h. Runstenen är enligt uppgift flyttad till sin nuvarande plats av en präst, vilken bebodde Kåragården på den tiden denna var prästboställe.
Bredvid runstenen ligger en sten, 0,7x0,5x0,25 m st, närmast plan, uppåtvänd yta, i vars mitt finnes en slipad grop, 4,5 cm i diam och 4 cm dj, vilken förmodligen bildats på samma sätt som de s.k. jättegrytorna.

För scannat inventeringsbokuppslag se Östra Torsås 65:1

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Torsås socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag N-sluttning av moränhöjd. Trädgård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Östra Torsås socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.746029
Longitud: 14.934034
Lämnings-ID: L1953:9719
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Torsås 65:2
Sveriges runinskrifter: Sm15 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Växjö
Socken: Östra Torsås
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:9719