Runsten Sm147, L1955:1820, Västra Ed 335 i Västervik, Kalmar
Foto av Runsten Sm147, L1955:1820
Foto av Runsten Sm147, L1955:1820
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Jarger reste denna sten … oniding.

Visa originaltolkning och runtext

iar-eiʀ risti · stin þ… …--r--- · stʀalr · k(a)(r)- uniþik(r)

iar-eiʀ risti · stin þ… …--r--- · stʀalr · k(a)(r)- uniþik(r)

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Sm 147), 1,4 m hög, 0,4 m bred vid basen, 0,34 m bred vid toppen och 0,1 m tjock. Stenen har legat som tröskelsten i Västra Ed gamla kyrka. Sedan har den förvarats i prästgården och slutligen lagats och rests utanför denna. Inskriften i kantslinga med ormhuvud. Återflyttades till ödekyrkan 1988 och står nu söder om kyrkan, ca 1 m från kyrkmuren (Dnr 5619/87). Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Jager reste denna sten..... oniding." Uppmålad 1992.
Ursprunglig plats se RAÄ-nr Västra Ed 125:1.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Ed socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:1 m S om långhusets S vägg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Västra Ed socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.014955
Longitud: 16.474908
Lämnings-ID: L1955:1820
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Ed 335
Sveriges runinskrifter: Sm147 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Västra Ed
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:1820