Runsten Sm143, L1973:6004, Mellby 6:1 i Eksjö, Jönköping
Foto av Runsten Sm143, L1973:6004
Foto av Runsten Sm143, L1973:6004
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Germund lät göra minnesmärket efter …-ger, sin fader. Gud hjälpe hans ande.

Visa originaltolkning och runtext

keiʀmu…(r) : (l)e(t) × k…ra × kuml af(t)(i)ʀ : --(þ)(k)--ʀ : (f)aþur × sin : kuþ : hialbi : ont : hans :

keiʀmu…(r) : (l)e(t) × k…ra × kuml af(t)(i)ʀ : --(þ)(k)--ʀ : (f)aþur × sin : kuþ : hialbi : ont : hans :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråaktig grönsten, 1,3 m hög, 0,75 m bred och 0,25 - 0,35m tjock. Runhöjd 5 - 11 cm. Vid 1987 års inventering, omkullfallen mot SSÖ med texten uppåt. Stenen var omkullfallen redan år 1986, enligt skrivelse. Postament av några stenar, 0,1 m stora. Skyltad med RAÄ:s Us-skylt.
Enligt Sune Carlsson, Värne, hittade hans far stenen år 1921 och denna blev registrerad år 1928. Enligt Smålands runinskrifter är stenen av intresse genom sin placering vid en forntida väg, som alltjämnt avtecknar sig i terrängen. Enligt Smålands runinskrifter står stenen rest på fyndplatsen och inskriften lyder:"Germund lät göra vården efter ...-ger, sin fader. Gud hjälpe hans ande."

Besiktigad och uppmålad 1964.
Uppmålad 2004.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mellby socken i Eksjö kommun (Jönköpings län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SSÖ änden av låg sedimentrygg (NNV-SSÖ) i N kanten av sankmark. Åkermark.

18 m N om åkers SSV hörn (ca 22 m N om hörndiket).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Mellby socken eller Eksjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.525289
Longitud: 15.08884
Lämnings-ID: L1973:6004
Riksantikvarieämbetets ID: Mellby 6:1
Sveriges runinskrifter: Sm143 (Smålands runinskrifter)
Plats: Värneslätt
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Grönsten
Runristare: Samma som gjort Sm SvS1973;4.
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Jönköping
Kommun: Eksjö
Socken: Mellby
Riksantikvarieämbetets information: » L1973:6004