Runsten Sm142, L1973:6632, Mellby 7:1 i Eksjö, Jönköping
Foto av Runsten Sm142, L1973:6632
Foto av Runsten Sm142, L1973:6632
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sven gjorde minnesmärket efter Fastmund(?)/Västmund(?), sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

· suin : garþi : kuml : efti… …as(t)munt : faþur : sin ·

· suin : garþi : kuml : efti… …as(t)munt : faþur : sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,4 m hög, 0,98 m bred (S-N) vid basen och intill 0,5 m tjock. Runhöjd 8 - 13 cm. Ristningen vetter mot ÖNÖ. Grovkornig sten med plan framsida och vinkelformad baksida. Omgiven av järnstaket på fyra stenstolpar i hörnen. Skyltad med RAÄ:s Us-skylt.
Enligt Smålands runinskrifter finns ett S:t Georgskors inhugget mitt på den runristade ytan och inskriften lyder:"Sven gjorde vården efter ...-mund, sin fader."

Lagad, rengjord och uppmålad 1964.
Uppmålad 1982.
Uppmålad 2004.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mellby socken i Eksjö kommun (Jönköpings län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö kanten av låg moränplatå. Skogsmark (gles ung blandskog/hagmark).

8 m VSV om vägböj (NNV-SSÖ) och 7 m Ö om kraftledning (N-S) samt8 m NÖ om möte mellan kraftledningar.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Mellby socken eller Eksjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.528669
Longitud: 15.089629
Lämnings-ID: L1973:6632
Riksantikvarieämbetets ID: Mellby 7:1
Sveriges runinskrifter: Sm142 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Jönköping
Kommun: Eksjö
Socken: Mellby
Riksantikvarieämbetets information: » L1973:6632