Runsten Sm13, L1953:4989, Uråsa 14:1 i Växjö, Kronoberg
Foto av Runsten Sm13, L1953:4989
Foto av Runsten Sm13, L1953:4989
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Spak lät göra minnesmärke efter sina söner Sven och Röming.

Visa originaltolkning och runtext

[: sbak]ʀ (:) le[t] : kerua : kuml : eftiʀ : suni : sina : suen : auk : rymik

[: sbak]ʀ (:) le[t] : kerua : kuml : eftiʀ : suni : sina : suen : auk : rymik

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,26 m hög, 0,3-0,5 m bred och 0,23 m tjock. Ristningen vetter åt SV och är imålad med rött. Skyltad av Smålands Museum - Riksantikvarieämbetet. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Spak lät göra vården efter sina söner Sven och Röming."

Uppmålad 1977.
Uppmålad 2004.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uråsa socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark. Tomtmark.

1,5 m NNÖ om väg, intill och SSV om staket.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uråsa socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.697787
Longitud: 14.887567
Lämnings-ID: L1953:4989
Riksantikvarieämbetets ID: Uråsa 14:1
Sveriges runinskrifter: Sm13 (Smålands runinskrifter)
Plats: Högnalöv
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Finkornig rödaktig gnejs
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Växjö
Socken: Uråsa
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:4989