Runsten Släbrostenarna, Sö367, L1984:6959, Nyköping 5:2 i Nyköping, Södermanland
Foto av Runsten Släbrostenarna, Sö367, L1984:6959
Foto av Runsten Släbrostenarna, Sö367, L1984:6959
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Håmund (och) Ulv reste denna sten efter Rolv, sin fader, Öborg efter sin man. De ägde byn Släbro, Frösten (och) Rolv, dugande män.

Visa originaltolkning

hamunr : ulfʀ raisþu : stain : þinsi : efti : hrulf : faþur : sin : ayburg : at : unir sin þaiʀ otu : by : slaiþa:bru + fraystain : hrulfʀ o^þru<toʀ> <þia>k<n>a

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av grå gnejs, 1,78 meter hög, 0,65 meter bred (NNÖ-SSV) och 0,1-0,2 meter tjock. Runnhöjd 7-15 cm. Ristningen vetter mot ÖSÖ. Imålad med röd färg.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nyköping socken i Nyköpings kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack, småkullig morän- och sedimentmark S om å och N omsedimentmark. Skogsmark och hagmark, intill åkermark.

S om och invid Nyköpingsån, NV om och intill åkerkant (NNÖ-SSV). - - Runstenen är belägen i gravfältets N kant S om en häll som skjuter ut i ån.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Nyköping socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.770482
Longitud: 16.971248
Lämnings-ID: L1984:6959
Riksantikvarieämbetets ID: Nyköping 5:2
Sveriges runinskrifter: Sö367 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Släbrostenarna
Län: Södermanland
Kommun: Nyköping
Socken: Nyköping
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:6959