Runsten Sälnastenen, U323, L2015:5355, Skånela 116:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten Sälnastenen, U323, L2015:5355
Foto av Runsten Sälnastenen, U323, L2015:5355
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Eysteinn/Jósteinn och Jǫrundr och Bjǫrn, dessa bröder uppfostrade … …-steinn Klumpiga(?) sin far. Må Gud hjälpa hans ande och själ, förlåta honom (hans) skuld och synder. Det kommer alltid att ljuga, medan mänskligheten lever på, den fast grundade bron, bred till minne av den gode (en). Gossarna gjorde till minne av sin fader. Inget stigarmonument blir bättre."

Visa originaltolkning och runtext

× iystin × auk × iuruntr × auk × biurn × þiʀ [× byryþr × risþu] … …stin × trums × f[aþur] × sin × kuþ × ihlbi × ons × ont × auk × selu + fur+kifi × onum × sakaʀ × auk × sutiʀ × × hi × mun × ligia × meþ + altr + lifiʀ × bru × hrþ×slagin × briþ × e[ft × k]uþ-- suenaʀ k[arþu ×] at × sin × faþur × mo × igi × brutaʀ×kuml × betra × uerþa +

× iystin × auk × iuruntr × auk × biurn × þiʀ [× byryþr × risþu] … …stin × trums × f[aþur] × sin × kuþ × ihlbi × ons × ont × auk × selu + fur+kifi × onum × sakaʀ × auk × sutiʀ × × hi × mun × ligia × meþ + altr + lifiʀ × bru × hrþ×slagin × briþ × e[ft × k]uþ-- suenaʀ k[arþu ×] at × sin × faþur × mo × igi × brutaʀ×kuml × betra × uerþa +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ca 3,1 m h, ca 0,8 m br vid basen, avsmalnande uppåt ochca 0,6 m tj. Runhöjden är 7-9 cm. Ristningsytan vetter mot NNÖ.På stenens Ö sida 4 borrmärken. lagad med cement upptill U 323.På stenens S sida en läslig men starkt överlavad inskrift.Inskriften textad: ÅtHedvig Margareta Hamilton JohnJennings älskade bortgångna maka af hans nuvarandeLyckliga Sophie Elonora RosenhaneStenen restes 1820efter 18års ägtenskap.Stenen flyttad från sin ursprungliga plats. Se nr12. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av flack bergsrygg med moränavlagringar. Löv- och barrskog

22 m NNV om lekstugas? N långsida, 12 m S om gränsstaket och 6 m Öom gränsstaket

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.581012
Longitud: 17.940805
Lämnings-ID: L2015:5355
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 116:1
Sveriges runinskrifter: U323 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Sälnastenen
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:5355