Runsten Runshall, Vg90, L1962:5619, Håkantorp 42:1 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Runshall, Vg90, L1962:5619
Foto av Runsten Runshall, Vg90, L1962:5619
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Broder satte denna sten efter H…, sin son, en mycket god ung man.

Visa originaltolkning och runtext

burþiʀ × sati × stin × þonsi × iftiʀ × h(i)--o × sun × sin × harþa × kuþan × trik ×

burþiʀ × sati × stin × þonsi × iftiʀ × h(i)--o × sun × sin × harþa × kuþan × trik ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 90), kalksten, 2,1 m hög, 1,3 m bred (NNÖ-SSV) och 0,2 m tjock. Inskrift på den ÖNÖ sidan i en enkel slinga. Runhöjd 12-18 cm. Slingans yttermått är 1,45 x 1,05 m och är öppen nedåt. I nedre högra hörnet är slingan dubbel, 0,49 m lång men ej helt utfylld med runor. I mittpartiet är ett kors inristat. Återupprest 1870. Nämns i skrift första gången 1287 i ett brev av Magnus Ladulås som gränsmärke mellan Gudhems kloster och Håkantorps by. Runstenen är således tidigast nämnd i litteraturen av alla svenska runstenar. Stenen står rest på en sandkulle som är nedschaktad åt alla håll genom odling, täkt och väg och kan därigenom likna en fornlämningsrest. Kullen är troligen dock helt naturlig. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Broder satte denna sten efter H ..., sin son, en mycket god ung man." Uppmålad 1975.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håkantorp socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av sandrygg (ÖNÖ-VSV). Skogsmark (tallskog).

5 m SSV om åkerkant (ÖSÖ-VNV). 12 m V om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Håkantorp socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.242933
Longitud: 13.601252
Lämnings-ID: L1962:5619
Riksantikvarieämbetets ID: Håkantorp 42:1
Sveriges runinskrifter: Vg90 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Runshall
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Håkantorp
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:5619