Runsten Rörebro, Sm37, L1953:64, Nöttja 7:1 i Ljungby, Kronoberg
Foto av Runsten Rörebro, Sm37, L1953:64
Foto av Runsten Rörebro, Sm37, L1953:64
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Assur gjorde dettas minnesmärke efter Öjvind/Vit/Vend, sin fader. Han var av människor den meste oniding, var frikostig med mat och inte sinnad för hat. Den gode tägnen hade god gudstro.

Visa originaltolkning och runtext

[:] a[sur] · karþi : kubl : þesi : eftiʀ : uit : faþur : sin · [h]an uaʀ : mana : mestr : uniþikʀ [:] uaʀ : i[n]tr : mataʀ : uk umun hats : kuþr · þi(k)[n] kus tru : kuþa : hafþi :

[:] a[sur] · karþi : kubl : þesi : eftiʀ : uit : faþur : sin · [h]an uaʀ : mana : mestr : uniþikʀ [:] uaʀ : i[n]tr : mataʀ : uk umun hats : kuþr · þi(k)[n] kus tru : kuþa : hafþi :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs, 1,95 m hög, 1,25 m bred (N-S) något avsmalnande uppåt samt 0,25 m tjock. Stenen lutar 60 grader åt Ö.
Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Assur gjorde denna vård efter Önd sin fader. Han var minst bland män en gnidare (niding), ej snål på mat eller snar till hämnd. På sin Gud den gode trodde."

Uppmålad 1979.
Uppmålad 2005.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nöttja socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerkant

7 m SV om fäste för landsvägsbro, 4-5 m SÖ om bäck.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Nöttja socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.7063
Longitud: 13.777844
Lämnings-ID: L1953:64
Riksantikvarieämbetets ID: Nöttja 7:1
Sveriges runinskrifter: Sm37 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Rörebro
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Socken: Nöttja
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:64