Runsten Rökstenen, Ög136, L2011:9303, Rök 1:1 i Ödeshög, Östergötland
Foto av Runsten Rökstenen, Ög136, L2011:9303
Foto av Runsten Rökstenen, Ög136, L2011:9303
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A Till minne av Vámóðr stå dessa runor. Och Varinn färgade dem, fadern, till minne av sin döde son. Jag säger folksagan / till de unga männen, som de båda krigsbytorna var, vilka tolv gånger togs som krigsbyte, båda tillsammans från olika män. Jag säger denna andra, som för nio generationer sedan förlorade sitt liv med Hreidgoterna; och dog med dem för sin skuld. Þjóðríkr den djärve, hövdingen för sjökrigarna, härskade över Hreiðhavets stränder. Nu sitter han beväpnad på §B sin Goth(ic häst), sin sköld fastspänd, Mæringarnas furste. §C Jag säger detta de tvålfth, där Gunnrs häst ser foder på slagfältet, där tjugo kungar ligga. Detta säger jag som trettonde, vilka tjugo kungar satt på Sjólund i fyra vintrar, av fyra namn, födda av fyra bröder: fem Valkis, söner till Ráðulfr, fem Hreiðulfrs, söner till Rugulfr, fem Háisl, söner till Hǫrðr, fem Gunnmundr/Kynmundrs. , Björns söner. Nu säger jag berättelserna i sin helhet. Någon ... jag säger folksagan / till de unga männen, vilken av Ingolds släkt som återbetalades genom en hustrus offer. Jag säger folksagan / till de unga män, till vilka föds en släkting, till en tapper man. Det är Vélinn. Han kunde krossa en jätte. Det är Vélinn … §D Jag säger folksagan / till de unga männen: Þórr. §E Sibbi av Vé, §C nonagenarian, födde (en son).

Visa originaltolkning

§A aft uamuþ stonta runaʀ þaʀ + ¶ (i)n uarin faþi faþiʀ aft faikion sunu ¶ sakum| |mukmini þat huariaʀ ualraubaʀ uaʀin tuaʀ ¶ þaʀ suaþ tualf sinum uaʀin| |numnaʀ t ualraubu ¶ baþaʀ somon o umisum| |monum ' þat sakum ona¶rt huaʀ fur niu altum on urþi fiaru ¶ miʀ hraiþkutum auk tu ¶ miʀ on ub sakaʀ ¶ raiþ| |þiaurikʀ hin þurmuþi stiliʀ ¶ flutna strontu hraiþmaraʀ sitiʀ nu karuʀ o §B kuta sinum skialti ub fatlaþʀ skati marika §C þat sakum tualfta huar histʀ si ku¶naʀ itu| |uituoki on kunukaʀ tuaiʀ tikiʀ sua¶þ o likia + þat sakum þritaunta huariʀ t¶uaiʀ tikiʀ kunukaʀ satin t siulunti fia¶kura uintur at fiakurum nabnum burn¶(i)ʀ fiakurum bruþrum + ualkaʀ fim ra^þulfs| |su¶niʀ hraiþulfaʀ fim rukulfs| |suniʀ hoislaʀ fim haruþ¶s suniʀ kunmuntaʀ fim (b)irnaʀ suniʀ × nuk m--- (m)-- alu --(k)(i) ainhuaʀ -þ… …þ … ¶ ftiʀ fra ¶ saɢwᴍ| |ᴍᴏɢᴍᴇni (þ)aᴅ ʜᴏaʀ iɢᴏlᴅ¶(i)ɢa ᴏaʀi ɢᴏlᴅin ᴅ ɢᴏonaʀ ʜᴏsli ¶ airfb<sakum>| |<mukmini>bfrbnhn finb<uaim> an<si> tfonh<burin>| |<niþ>hnu¶ʀ troki uilin is þat + rhfþ<knuo> rhis<knat>¶i| |iatun uilin is þat + <(n)(i)(t)> §D <-akum| |mukmini þur> §E <si>bi <ui>a<ua>ri §C <ul niru>þʀ

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljus finkornig granit, 2,6 m hög, 1,35 m bred (N-S) och 0,25-0,4 m tjock. Stenen är närmast rektangulär, med övre kortsidan ca 30cg sluttande mot N, vilket gör att stenen upptill är något spetsig. Runinskrift finns på alla fem sidorna. Stenen står under ett skyddshus som uppfördes år 1933.

Redan genom sin utformning är inskriften svårtolkad i sin helhet. Den består av en berättande och ganska lättillgänglig del, och en del som ristaren genom att använda lönnskrift avsiktligt har gjort svår för läsaren att förstå. Uppfattningen om tolkningen hos dagens forkare går isär.

Enligt Riksantikvarieämbetets skrift "Rökstenen" från 1991 lyder inskriften:"Till minne av Vämod står dessa runor. Men Varin skrev dem, fadern, till minne av den döde sonen.
Jag säger de unga det, vilka de två stridsbyten var, som tolv gånger blev tagna som krigsbyte, båda på en gång från man efter man.
Det säger jag som det andra, vem som för nio släktled sedan miste livet hos reidgoterna och han dog hos dem till följd av sin skuld.

Då rådde Tjodrik
den dristige,
sjökrigarnas hövding
över Reidhavets kust.
Nu sitter han rustad
på sin gotiska häst,
med sköld över axeln,
den främste av Märingar.

Det säger jag som det tolfte var Gunns häst ser föda på slagfältet, där tjugo konungar ligger.
Det säger jag såsom det trettonde, vilka tjugo konungar satt på Själland under fyra vintrar, med fyra namn, födda åt fyra bröder. Fem med namnet Valke, Rådulfs söner, fem Reidulf, Rugulfs söner, fem Haisl, Hords söner, fem Gunnmund, Björns söner.
Nu för de unga säger fullständigt envar(?) ... eftersporde(?).
Jag säger de unga det, vem av Ingvaldsättlingarna som blev gäldad genom en hustrus offer.
Jag säger de unga, åt vilken kämpe en ättling är född. Vilen är det.
Han kunde krossa en jätte. Vilen är det. Nit.
Jag säger de unga: Tor. Sibbe viets väktare avlade nittioårig (en son)."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rök socken i Ödeshögs kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Plan lermark intill kyrkomur.

3 m S om kyrkogårdsmur och 30 m V om infartsväg (P-plats).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Rök socken eller Ödeshög kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.295012
Longitud: 14.775196
Lämnings-ID: L2011:9303
Riksantikvarieämbetets ID: Rök 1:1
Sveriges runinskrifter: Ög136 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Rökstenen
Län: Östergötland
Kommun: Ödeshög
Socken: Rök
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:9303