Runsten Risbylestenarna, U160, L2015:9333, Täby 1:1 i Täby, Stockholm
Foto av Runsten Risbylestenarna, U160, L2015:9333
Foto av Runsten Risbylestenarna, U160, L2015:9333
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ulfketill och Gýi och Uni/Unni, de lät resa denna sten till minne av Ulfr, deras gode far. Han bodde i Skolhamarr. Må Gud och Guds moder hjälpa hans ande och själ; ge honom ljus och paradis."

Visa originaltolkning och runtext

ulfkitil · uk · kui uk + uni + þiʀ × litu · rhisa × stin þina · iftiʀ · ulf · faþur · sin · kuþan on · buki · i skul(o)bri · kuþ · ilbi · ons · at · uk · salu · uk · kusþ muþiʀ · li anum lus · uk baratis

ulfkitil · uk · kui uk + uni + þiʀ × litu · rhisa × stin þina · iftiʀ · ulf · faþur · sin · kuþan on · buki · i skul(o)bri · kuþ · ilbi · ons · at · uk · salu · uk · kusþ muþiʀ · li anum lus · uk baratis

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd granit, 2,75 m h, 1 m br (N-S) och 0,4 m tj. Runhöjd8 cm. Ristningen vetter mot V: Ristningen lyder i översättning:"Ulvkättil och Gye och Une de läto resa denna sten efter Ulv singode fader. Han bodde i Skålhamra. Gud och Guds moder hjälpe hansande och själ. Förläne honom ljus och paradis". T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av mindre moränholme. Igenväxande hagmark.

5 m N om åker, 9 m V om väg och 6 m S om gräns

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Täby socken eller Täby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.507864
Longitud: 18.00957
Lämnings-ID: L2015:9333
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 1:1
Sveriges runinskrifter: U160 (Upplands runinskrifter)
Plats: Risbyle
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Gunnar
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Risbylestenarna
Län: Stockholm
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:9333