Runsten Replösastenen, Sm35, L1954:3012, Ljungby 28:1 i Ljungby, Kronoberg
Foto av Runsten Replösastenen, Sm35, L1954:3012
Foto av Runsten Replösastenen, Sm35, L1954:3012
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Götrad gjorde detta minnesmärke efter Åstrad, sin fader, den bäste av fränder och tägnar som i Finnveden fordom var.

Visa originaltolkning och runtext

: kutraþr : karþi : kubl : þisi : iftiʀ : astraþ : faþur : sin : þan : frita : ak : þih:na : bistan : iʀ a : fin:iþi : forþum : uf| |faʀi :

: kutraþr : karþi : kubl : þisi : iftiʀ : astraþ : faþur : sin : þan : frita : ak : þih:na : bistan : iʀ a : fin:iþi : forþum : uf| |faʀi :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,85 m hög, 0,9 m bred (NNÖ-SSV) och 0,35 m tjock. Närmast romboid genomskärning. Stenen avtar något på bredden uppåt. Runslinga och inskrift på stenens SÖ sida med 13-15 cm höga runor. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Götrad gjorde denna vård efter Åstrad sin fader, den ypperste av de fränder och odalmän, som i Finnveden fordom levde."

Uppmålad 1977.
Uppmålad 2005.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ljungby socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag VNV-sluttning, åkerholme.

25 m NNÖ om åkerkant och 18 m VNV om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ljungby socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.847833
Longitud: 13.974694
Lämnings-ID: L1954:3012
Riksantikvarieämbetets ID: Ljungby 28:1
Sveriges runinskrifter: Sm35 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Replösastenen
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Socken: Ljungby
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:3012