Runsten Örnsbacken, U319, L2016:9477, Skånela 163:2 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten Örnsbacken, U319, L2016:9477
Foto av Runsten Örnsbacken, U319, L2016:9477
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ketilvé och Ketill(?), de reste denna sten till minne av Jósteinn ... Må Gud hjälpa ... resa(?) till minne av Jǫfurr ..."

Visa originaltolkning och runtext

[kitilui · auk · kiau þau · risþi · stin] · þinsi · if[tiʀ] · iusti[n · -- ·] n[-]…hunt ihlbi · (k)[uþ · aon · hiti u]isa iftiʀ · iufur · i[arþn]n

[kitilui · auk · kiau þau · risþi · stin] · þinsi · if[tiʀ] · iusti[n · -- ·] n[-]…hunt ihlbi · (k)[uþ · aon · hiti u]isa iftiʀ · iufur · i[arþn]n

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Område med: (f.d. 1) Stensättningsliknande lämning, rund 5 m idiam och 0,2 m h. Övertorvad. I ytan enstaka synliga 0,1-0,2 mst stenar. Beväxt med ett större lövträd och några granplantor.3 m S 30cg V om 1 är (f.d. 2) Stensättningsliknande lämningrund, 5 m i diam och 0,2 m h. Övertorvad. I ytan enstaka synliga0,2-0,3 m st stenar. Beväxt med en granplanta och hallonsnår. 8m S 10cg Ö om 2) (f.d. 3) är (f.d. 4) Stensättningsliknandelämning rund 3 m i diam och 0,1 m h. Övertorvad. I ytan enstakasynliga 0,3-0,4 m st stenar. Samtliga stensättningsliknandelämningar har ojämn yta och oklara yttre begränsningar. Möjligenrest av bebyggelse eller uppkördodlingssten. T4 m S 10cg Ö om f.d. 2 är2) (f.d. 3) runsten av gråsten, 2,3 m h, intill 0,9 m br (Ö-V)och 0,55 m tj. Runslingans är intill 10 cm br. En del avrunslingan skadad i Ö kanten av stenen. Ristningen vetter mot NÖ. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg, moräntäckt bergsplatå. Åkerholme. Nyplanterad barrskog

1) 4 m SÖ om väg

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.609703
Longitud: 17.99315
Lämnings-ID: L2016:9477
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 163:2
Sveriges runinskrifter: U319 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Örnsbacken
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:9477