Runsten ÖlKöping68, L1959:7806, Borgholm 3:1 i Borgholm, Kalmar
Foto av Runsten ÖlKöping68, L1959:7806
Foto av Runsten ÖlKöping68, L1959:7806
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Frode … Karl och …, sin gode fader.

Visa originaltolkning och runtext

fruþi × …--------- × karl × auk …-…-…-- faþur · sin kuþan

fruþi × …--------- × karl × auk …-…-…-- faþur · sin kuþan

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, kalksten, 2,27 m hög, 1,1 m bred och 0,2 m tjock. Text i drakslinga vetter mot Ö. På stenens Ö sida är också ett kors ristat. Stenen anträffades 1935 liggande som trapphäll i Hässelby, Köping sn. En skylttext i tavla finns 0,5 m SSÖ om stenen. Inskriften lyder enligt Runverket:"Frode...Karl och ..., sin gode fader." Runstenen finns inte med i Ölands runinskrifter, men finns noga beskriven av Jan Owe, 2002, som nr. 68 och Bruce Nilsson har med inskriften som nr. 118.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Borgholm socken i Borgholms kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:0,5 m Ö om stenmur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Borgholm socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.877651
Longitud: 16.658458
Lämnings-ID: L1959:7806
Riksantikvarieämbetets ID: Borgholm 3:1
Sveriges runinskrifter: ÖlKöping68 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Borgholm
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:7806