Runsten Öl56, L1957:1868, Källa 164 i Borgholm, Kalmar
Foto av Runsten Öl56, L1957:1868
Foto av Runsten Öl56, L1957:1868
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Åsbjörn och Rodbjörn lät uppresa …, sin gode fader, och efter Torbjörn, sin gode broder, och Gudlög efter (honom).

Visa originaltolkning och runtext

esbiarn × auk × roþbiarn × let[u × reta × … × uef--a-- × fa… … koþan × auk × e]ftiʀ × þorbiarn [× broþur · sin · k]oþan ¶ [auk × kuþlauk eftiʀ]

esbiarn × auk × roþbiarn × let[u × reta × … × uef--a-- × fa… … koþan × auk × e]ftiʀ × þorbiarn [× broþur · sin · k]oþan ¶ [auk × kuþlauk eftiʀ]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

I vapenhuset finns 4 runstensfragment:
a) 55 cm lång, 46 cm bred och 11 cm tjock. Flera runor. Runhöjd 6,5-7 cm.
b) 18 cm lång, 10 cm bred och 6 cm tjock. Någon hel runa. Runhöjd 6 cm.
c) 20 cm lång, 17 cm bred och 4,5 cm tjock, spår av röd färg.
d) 13 cm lång, 25 cm bred och 6 cm tjock. Någon runa. Runhöjd 5,5 cm.
Enligt Runverket hittades 4 runstensfragment 1960 (se R Boström rapport 2/9 1960 ATA). Enligt Boström kan dessa fragment vara del av runsten omnämnd av Rhezelius, se Öl 57 i Ölands runinskrifter. Två av fragmenten har inskrift där något går att tyda:"...ni..." och "...s * ka--...".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Källa socken i Borgholms kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I vapenhuset.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Källa socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.111334
Longitud: 16.986286
Lämnings-ID: L1957:1868
Riksantikvarieämbetets ID: Källa 164
Sveriges runinskrifter: Öl56, Öl57
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Källa
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:1868