Runsten Öl39, L1958:481, Gärdslösa 97:1 i Borgholm, Kalmar
Foto av Runsten Öl39, L1958:481
Foto av Runsten Öl39, L1958:481
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sveinn gjorde till minne av sin far, Víkarr, den ende sonen som själv reste upp stenen.

Visa originaltolkning och runtext

× sua(i)(n) kiarþi × iftiʀ × sin × faþur × uikar × sun × ainiki × sialfʀ × raisti × stain ×

× sua(i)(n) kiarþi × iftiʀ × sin × faþur × uikar × sun × ainiki × sialfʀ × raisti × stain ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, kalksten, 1,95 m h, 0,95 m br, 0,18 m tj. Inskriften vetter mot ÖSÖ. Runhöjd ca 12 cm. Enligt Rhezelius påträffades runstenen i bron tillsammans med RAÄ 98:1 samt restes på nuvarande plats 1634. Enligt Ölands runinskrifter lyder inskriften:"Sven gjorde (detta) efter sin fader Vikar; ende sonen reste själf stenen." Uppmålad 1987.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gärdslösa socken i Borgholms kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Landborgen. Tomtmark.

3 m NV om vägbana.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Gärdslösa socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.77519
Longitud: 16.741075
Lämnings-ID: L1958:481
Riksantikvarieämbetets ID: Gärdslösa 97:1
Sveriges runinskrifter: Öl39 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Gärdslösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:481