Runsten Öl37, L1956:1917, Runsten 33:1 i Borgholm, Kalmar
Foto av Runsten Öl37, L1956:1917
Foto av Runsten Öl37, L1956:1917
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ólafr och Gamall och Saxi reste denna sten till minne av Unn, deras far. Geirvé lät (resa) dessa monument här till minne av sin husbonde. Ólafr hämnades Féar-Unn (Rik-Unn) vid Mon(?). Unn ägde här halva byn.

Visa originaltolkning och runtext

olafʀ × auk × kamal × auk × sagsi × raistu + stain × þina × aftiʀ × [un × faþur × sin × kai](ʀ)ui lit × at × bonta × sin × hiarsu[k] kubl þsi fiaʀun olafʀ hefnt[i at miomu ati un hiar hal](f)an by

olafʀ × auk × kamal × auk × sagsi × raistu + stain × þina × aftiʀ × [un × faþur × sin × kai](ʀ)ui lit × at × bonta × sin × hiarsu[k] kubl þsi fiaʀun olafʀ hefnt[i at miomu ati un hiar hal](f)an by

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, kalksten, 2,15 m hög, 1,6 m bred, 0,2 m tjock. Runhöjd 10-12 cm. Ristningen vetter mot ÖSÖ. Enligt Ölands runinskrifter är runhöjden 10-12 cm och runorna är mycket ojämnt inhuggna. Inskriften lyder:"Olof och Gammal och Saxe reste denna sten efter Unn, sin fader. Geirvi lät efter sin make här (göra) denna minnesvård. För Rike-Unn hämnades Olof vid miomu; Unn ägde här halva byn." Uppmålad 1971 och 1988.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runsten socken i Borgholms kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Landborgens V slänt. Fd betesmark.

9 m S om gränshörn. 15 m V om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Runsten socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.718602
Longitud: 16.709374
Lämnings-ID: L1956:1917
Riksantikvarieämbetets ID: Runsten 33:1
Sveriges runinskrifter: Öl37 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Runsten
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:1917