Runsten Öl26, L1956:3768, Sandby 17:1 i Mörbylånga, Kalmar
Foto av Runsten Öl26, L1956:3768
Foto av Runsten Öl26, L1956:3768
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gudfast och Helgunn och Nenne, moder och söner, lät resa stenen efter Sven, sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

× kuþfastr × auk × helgun × auk × neniʀ × þaun myþkini × litu × reisa × stein × eftiʀ × suein × faþur

× kuþfastr × auk × helgun × auk × neniʀ × þaun myþkini × litu × reisa × stein × eftiʀ × suein × faþur

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,9 m hög, 1 m bred och 0,1 m tjock. Stenen, som har en spetsoval form, har runraden i kanten i en slinga som inramar en figur utförd i germansk djurornamentik vänd mot ÖSÖ. Stenen är en av två runstenar som är resta vid kyrkogården i Sandby och dessa båda stenar är mycket lika varandra (se Sandby 17:2) och hör även innehållsmässigt ihop och utgör tillsammans ett monument. Enligt Ölands runinskrifter är runorna regelbundet inhuggna och utmärkande för båda dessa stenar är det sätt på vilket runorna är stugna. Detta har inte skett genom inristning eller huggning, utan genom att hål med omkring 8 milimeters diameter har blivit borrade djupt in i stenen. Enligt Ölands runinskrifter lyder inskriften:"Gudfast och Helgun och Nenne, moder och söner, läto resa resta stenen efter fadern Sven".
Uppmålade 1980 och 2004.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sandby socken i Mörbylånga kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

1,5 m ÖSÖ om kyrkogårdsgång (NNÖ-SSV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sandby socken eller Mörbylånga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.580348
Longitud: 16.640867
Lämnings-ID: L1956:3768
Riksantikvarieämbetets ID: Sandby 17:1
Sveriges runinskrifter: Öl26 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Mörbylånga
Socken: Sandby
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:3768