Runsten Öl21, L1958:196, Hulterstad 75:1 i Mörbylånga, Kalmar
Foto av Runsten Öl21, L1958:196
Foto av Runsten Öl21, L1958:196
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… lät resa stenarna efter Sävar, sin gode fader.

Visa originaltolkning

… …fr ' lit ' reisa ' steina ' efti- seuar ' faþur ' s-n ' goþan '

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristningar, i form av 3 runstenar och 17 fragment av kalksten. Nummer inom parentes är kyrkomuséets inv.nr.

I tornkammaren är följande:

1. Fragment, 40 x 32 x 7 cm. Troligen hittad på kyrkogården omkring 1930. (17)
2. Fragment, 50 x 23 x 6 cm. I två delar. En del funnen i kyrkans redskapsbod 1951, den andra troligen hittad på kyrkogården omkring 1930. (22+20)
3. Fragment, 23 x 22 x 4 cm. Enbart figurristning. Troligen hittad på kyrkogården omkring 1930. (18)
4. Fragment, 20 x 10 x 4 cm. Troligen hittad på kyrkogården omkring 1930. (19)
5. Fragment, 34 x 25 x 4 cm. Funnen1943 vid anläggning av S muren till Hulterstads prästgård. (15)
6. Fragment, 44 x 20 x 7 cm. Funnen 1950 vid restaurering av kyrkan. (16)
7. Fragment, 41 x 29 x 6 cm. I två delar. Troligen hittad på kyrkogården omkring 1930. (26 och 58) 8. Fragment, 51 x 19 x 6 cm. Hittad i kyrkans redskapsbod 1951. (21)
9. Fragment, 43 x 38 x 8 cm. Hittad vid gravgrävning 1956. (59)
10. Fragment, 58 x 35 x 10 cm. Hittad i V kyrkogårdsmuren 1957. (60)
11. Fragment, 18 x 16 x 6 cm. Enbart ornamentik. Hittad i prästgårdens trädgård 1961. (65)
12. Halv runsten, 68 x 34 x 17 cm. Hittad vid plöjning 1946 i S delen av prästgårdens trädgård. (66) 13. Fragment, 28 x 18 x 6 cm. Enbart ornamentik. Hittad vid plöjning 1946 i S delen av prästgårdens trädgård. (67)
14. Fragment, 36 x 12 x 6 cm. Hittad under kyrkgolvet 1930? (68)

I kyrkans vapenhus är följande:

15. Fragment, 52 x 28 x 7 cm. Med ornamentik. Hittad vid brunnsgrävning 1935?
16. Fragment, 39 x 39 x 6 cm. Med ornamentik. Hittad i Triberga?
17. Fragment, 47 x 46 x 6 cm. Med ornamentik. Hittad i Triberga?
18. Runsten, 98 x 36 x 7 cm. I tre delar. Ornamentik. Inskrift: "....f lät resa stenarna efter Säfvar, sin gode fader".

Lutade mot kyrkogårdens S mur står följande:

19. Runsten, 123 x 34 x 7 cm. Hittad i kyrkan 1951.
20. Runsten, 122 x 53 x 7 cm. Hittad i kyrkan 1951.

Enligt Runverket är det svårt att identifiera de olika runstensfragmenten utifrån denna förteckning, men några tillägg kan göras:

Nr. 14 i listan är troligen ett runstensfragment med inskriften:"... ...ynt * sun s..."

Nr. 15 och 16 i listan är troligen de två fragment med passning som påträffades i Triberga, i lägenhetens trädgård. Inskriften lyder:"...na : auk : ...".

Nr. 18 i listan är Öl 21. Denna runsten är rikt utsmyckad och upptäcktes i slutet av 1860-talet på Hulterstads kyrkogård när en grav skulle upptagas norr om kyrkan. Eftersom stenen var för tung stöttes den sönder med en järnstång. Tre bitar togs upp medan ett fjärde stycke blev kvar i jorden och först återfanns 1931. De tre styckena passade ihop och bildade den övre delen av runstenen. Stenens inskriftssida och kanter är överallt tillhuggna. Ornamentiken är upphöjd och längs kanten löper en upphöjd ram där inskriften är.

Nr. 19 eller 20 i listan kan vara den runsten som påträffades i kyrkan 1951 med inskriften:"...---m-a u---kirkra ...- na-i...".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hulterstad socken i Mörbylånga kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hulterstad socken eller Mörbylånga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.449438
Longitud: 16.567344
Lämnings-ID: L1958:196
Riksantikvarieämbetets ID: Hulterstad 75:1
Sveriges runinskrifter: Öl21, Öl22, ÖlATA411-4568-1998A, ÖlATA411-4568-1998B, ÖlATA411-4568-1998C, ÖlATA411-4568-1998D, ÖlATA4375/56, ÖlATA4376/56A, ÖlATA4376/56B, ÖlATA4377/56A, ÖlATA4377/56B, ÖlATA4378/56, ÖlATA4684/43A, ÖlATA4684/43B, ÖlATA4684/43C, ÖlATA4684/43D, ÖlATA4684/43E
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Mörbylånga
Socken: Hulterstad
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:196