Runsten Öl18, L1957:9685, Segerstad 31:1 i Mörbylånga, Kalmar
Foto av Runsten Öl18, L1957:9685
Foto av Runsten Öl18, L1957:9685
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ingjald och Näv och Sven, de lät resa stenen efter Rodmar, sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

× inkialtr × auk × nifʀ × [au]k × su[i]n [× þa]iʀ × litu × risa …- × iftiʀ × ruþmar × faþur × sin ×

× inkialtr × auk × nifʀ × [au]k × su[i]n [× þa]iʀ × litu × risa …- × iftiʀ × ruþmar × faþur × sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, kalksten, 3,02 m hög, 1,75 m bred vid basen (NN Ö-SS V) och 0,15-0,22 m tjock. Runhöjd 11-14 cm. Ristningen vetter mot VNV. Stenen har rests på betryggande stengrund. Enligt Ölands runinskrifter lyder inskriften:"Ingjald och Näf och Sven, de läto resa stenen efter Rodmar, sin fader."
Stenen restes och uppmålades 1966. Uppmålades även 1974 och 1991.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Segerstad socken i Mörbylånga kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av flack moränvall, "Ö Landborgen".

15 NNÖ om SV hörnet av stengärdsgård, 1 m VNV om stengärdsgård (NNÖ-SSV) samt 1m Ö om väg (N-S).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Segerstad socken eller Mörbylånga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.343525
Longitud: 16.530983
Lämnings-ID: L1957:9685
Riksantikvarieämbetets ID: Segerstad 31:1
Sveriges runinskrifter: Öl18 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Mörbylånga
Socken: Segerstad
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:9685