Runsten Ög47, L2011:3179, Kvillinge 1:2 i Norrköping, Östergötland
Foto av Runsten Ög47, L2011:3179
Foto av Runsten Ög47, L2011:3179
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Þorfríða reste denna sten till minne av Áskell/Ísjǫkull, hennes far, och Ásbjǫrn, hennes bror.

Visa originaltolkning och runtext

· þurfi(r)iþa · risti : stin · þinsi : aftiʀ : isikl : faþur · sin · auk · asbun : buru · sin ·

· þurfi(r)iþa · risti : stin · þinsi : aftiʀ : isikl : faþur · sin · auk · asbun : buru · sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, rödaktig granit, 1,48 m hög, 0,51 m bred (N-S) och 0,4 m tjock. På den V sidan är en runslinga (se skiss i inventeringsboksuppslag, skannat dokument). Runorna är 0,11-0,12 m höga.

Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Torvida reste denna sten efter Äskil, sin fader, och Asbjörn, sin broder."

Flyttad 1940.
Uppmålad 1978.
Uppmålad 2004.


Dnr 321-833-202: ÖLM utförde förundersökning år 2002, inför planerad fjärrvärmeutbyggnad. Två schakt togs upp 10-60 m NÖ om runstenarna. Inget av antikvariskt intresse påträffades.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kvillinge socken i Norrköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tämligen flack grusmark, vägkant. Lövträd.

1 m V 5cg N om landsväg från en punkt 13 m N 5cg Ö om väg-bäckskärning ligger 1:1 och ca 18 m Ö om 1:1 är 1:2.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kvillinge socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.624141
Longitud: 16.153628
Lämnings-ID: L2011:3179
Riksantikvarieämbetets ID: Kvillinge 1:2
Sveriges runinskrifter: Ög47 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Norrköping
Socken: Kvillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:3179