Runsten Ög29, L2010:1215, Tåby 11:1 i Norrköping, Östergötland
Foto av Runsten Ög29, L2010:1215
Foto av Runsten Ög29, L2010:1215
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ása lät göra monumentet till minne av Þorgísl, hennes husbonde, och Þorgunnr till minne av sin far.

Visa originaltolkning

· asa · lit kiarua · kuml · eftiʀ · þorkesl · bonta · sin · auk · þorkun · eftiʀ × faþu · sin

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, rödgrå granit, 1,9 m hög, 0,65 m bred (N 35cg V-S 35cg Ö) och 0,45 m tjock. Ristningsytan står i en kopplad slinga och 1 rad. Ristningsytan är vänd emot V 35cg S. Runhöjd 5-9 cm.

Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Asa lät göra minnesvården efter Torgisl, sin make, och Torgun efter sin fader."


Flyttad 1942.
Uppmålad 1978.
Målningen påbättrad 1996.

Ang ursprunglig plats se Furingstad nr 57. De har i varje fall legat vid bron över Vodsbäcken.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tåby socken i Norrköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S foten av moränhöjd, vid vägskäl. Skogsmark, lövskog.

14 m ÖNÖ om vägkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tåby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.522073
Longitud: 16.35281
Lämnings-ID: L2010:1215
Riksantikvarieämbetets ID: Tåby 11:1
Sveriges runinskrifter: Ög29 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Norrköping
Socken: Tåby
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:1215