Runsten Ög225, L2009:4157, Östra Husby 49:1 i Norrköping, Östergötland
Foto av Runsten Ög225, L2009:4157
Foto av Runsten Ög225, L2009:4157
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Þróndr reste denna sten till minne av Þorsteinn, hans far.

Visa originaltolkning

þruntr × risti + tsin × þinsa + aftiʀ · þurtsin [faþ](u)r sin

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, tät mörkgrå bergart, 1,3 m hög, 0,5-0,6 m bred (NV-SÖ) och 0,3 m tjock. Ristning på den mot NÖ vända sidan. Runhöjd 6-7 cm. Stenen lutar svagt mot V. Skylt av ? hembygdsförening på platsen. Platsen är sekundär. Enligt Nordensköld stod den "S om byn påden sk hemängen, öfver vilken fordon sannolikt en allmänväg gått". Den stod "nära en å" och "såsom det tyckes i NV hörnet af en fyrkantig stensättning" Platsen är på SGU:s nuv plats (49 b på kartan). Den har varit förkommen bl.a när Ög:s ruinskrifter utarbetades.

Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Trond reste denna sten efter Torsten, sin fader."

Återfunnen 1927.
Uppmålad 1978.
Lagad och uppmålad 2002.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Husby socken i Norrköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av moränkulle med berg i dagen. Äldre hagmark.

11 m SV om väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Östra Husby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.610996
Longitud: 16.571106
Lämnings-ID: L2009:4157
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Husby 49:1
Sveriges runinskrifter: Ög225 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Norrköping
Socken: Östra Husby
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:4157