Runsten Ög223, L2010:881, Törnevalla 63:1 i Linköping, Östergötland
Foto av Runsten Ög223, L2010:881
Foto av Runsten Ög223, L2010:881
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Þorsteinn(?) reste denna sten till minne av Þórir, hans släkting.

Visa originaltolkning

: [----]tin : raistþi : stain : þana : iftiʀ : þuri : mak : sin

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,8 m hög, 1,3 m bred (NÖ-SV) och 0,3 m tjock. Ristningsytan mot SÖ. Runhöjden är 13-16 cm. Stenen låg tidigare i kyrkgolvet.

Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Torsten reste denna sten efter Torer sin måg (svärfader, svåger)."

Lagades och riktades 1960.
Uppmålad 1988.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Törnevalla socken i Linköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag SÄÖ sluttning av flack moränmark. Hagmark.

Ca 40 m NNV om åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Törnevalla socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.451467
Longitud: 15.827773
Lämnings-ID: L2010:881
Riksantikvarieämbetets ID: Törnevalla 63:1
Sveriges runinskrifter: Ög223 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Linköping
Socken: Törnevalla
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:881