Runsten Ög132, L2012:8218, Heda 13:2 i Ödeshög, Östergötland
Foto av Runsten Ög132, L2012:8218
Foto av Runsten Ög132, L2012:8218
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Holmsteinn reste denna sten och gjorde bron till minne av Myrr(?) (Myran ?), hans far, som bodde i Jatunstaðir.

Visa originaltolkning

hulmstein : reisþi : stein : þena : auk : bru kiarþi : eftiʀ : miur : faþur : sin : iʀ : buki : i : iatunstaþum :

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten, 1,8 m h och 0,75 m br. Runhöjd 8-12 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter är ristningen mycket tydlig och lyder: "Holmsten reste denna sten och gjorde bro efter Myr (Myra), sin fader, som bodde i Jättingsstad."

Uppmålad 1984.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Heda socken i Ödeshögs kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränhöjd. Kyrkogård.

I Ö gaveln, 4,7 m S om NÖ hörnet och 1,75 m över markytan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Heda socken eller Ödeshög kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.286459
Longitud: 14.703693
Lämnings-ID: L2012:8218
Riksantikvarieämbetets ID: Heda 13:2
Sveriges runinskrifter: Ög132 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Ödeshög
Socken: Heda
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:8218