Runsten Näsbystenen, U455, L2016:4490, Odensala 214:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten Näsbystenen, U455, L2016:4490
Foto av Runsten Näsbystenen, U455, L2016:4490
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ingifastr lät resa denna sten till minne av Þorkell, hans fader, och till minne av Gunnhildr, hans moder. De drunknade båda."

Visa originaltolkning och runtext

× inkifastr + lit × raisa × stain × þina at þorkil + faþur sin (a)uk at kunilti moþur sina þa(u) truknaþu × baþi

× inkifastr + lit × raisa × stain × þina at þorkil + faþur sin (a)uk at kunilti moþur sina þa(u) truknaþu × baþi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, granit, 3 m h, intill 1,05 m br (NÖ-SV) och intill0,28 m tj. Runhöjd 5,5-7,5 cm h. Ristningen vetter mot SÖ. 1,5 mNNV om nr 1 är: 2) Stensättningsliknande lämning, rund, 6 m diamoch 0,3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st.I NÖ kanten är ett block, 1,4x0,7 m (N-S) och 0,3 m h. I mittensvacka, 2 m diam och 0,1 m dj. I V kanten är odlingssten påförd.En björk, en tall, ett par buskar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Odensala socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SÖ-sluttande moränmark N om odlad dal (Ö-V). Skogsmark (glesblandskog)

1) 1,3 m SSÖ om kraftledning (ÖNÖ-VSV) och 14 m SSÖ om väg(ÖNÖ-VSV), samt 10 m ÖNÖ om åker (NNV-SSÖ)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Odensala socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.634006
Longitud: 17.798437
Lämnings-ID: L2016:4490
Riksantikvarieämbetets ID: Odensala 214:1
Sveriges runinskrifter: U455 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Näsbystenen
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Odensala
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:4490