Runsten Nä8, L1981:7552, Kräcklinge 24:1 i Lekeberg, Örebro
Foto av Runsten Nä8, L1981:7552
Foto av Runsten Nä8, L1981:7552
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… höjde stenen …

Visa originaltolkning och runtext

…nu + etu(r)kn + kn…i + rstui + sitn + -… … + … …--busn… …--… …ku…rsau ×

…nu + etu(r)kn + kn…i + rstui + sitn + -… … + … …--busn… …--… …ku…rsau ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, rödaktig granit, 2,1 m hög och 1,4 m bred, avsmalnande till 1,15 m samt 0,1 m tjock. Runhöjd 14 cm. Ristningen vetter mot NV. Stenen befinner sig i liggande läge med basen mot NÖ. Den har förut stått på Väsby ägor, ca 30 m S om uppfartsvägen till Väsby.
Enligt Närkes runinskrifter lyder inskriften: "...reste stenen..."
Uppmålad 1988.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kräcklinge socken i Lekebergs kommun (Örebro län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

- eller åssträckning (NNÖ - SSV) i flackt landskap. Bogårdsmur till kyrkogård.

1 m N om grindstolpe och ingång till kyrkan, 8 m Ö om vägkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kräcklinge socken eller Lekeberg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.172568
Longitud: 14.981421
Lämnings-ID: L1981:7552
Riksantikvarieämbetets ID: Kräcklinge 24:1
Sveriges runinskrifter: Nä8 (Närkes runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Lekeberg
Socken: Kräcklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1981:7552