Runsten Nä3, L1981:71, Edsberg 48:1 i Lekeberg, Örebro
Foto av Runsten Nä3, L1981:71
Foto av Runsten Nä3, L1981:71
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… dessa monument till minne av …

Visa originaltolkning och runtext

… …ubl : þausi : i… …

… …ubl : þausi : i… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Del av runsten, blågrå granit, 0,5 m hög, 0,73 m bred (N-S) och 0,1-0,2 m tjock. Runhöjd: 6-13 cm. Ristningen vetter mot V. Enligt uppgift av gårdens ägare blev runstenen funnen vid grävningsarbeten i trädgården 4-5 m N om gårdens huvudbyggnader.

Enligt Närkes runinskrifter lyder inskriften "...dessa 'kummel' efter..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Edsberg socken i Lekebergs kommun (Örebro län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flackt krön i lerig moränmark. Tomtmark.

15 m SV om boningshusets SÖ knut och 8 m NNÖ om uthusvägg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Edsberg socken eller Lekeberg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.124927
Longitud: 14.89102
Lämnings-ID: L1981:71
Riksantikvarieämbetets ID: Edsberg 48:1
Sveriges runinskrifter: Nä3 (Närkes runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Lekeberg
Socken: Edsberg
Riksantikvarieämbetets information: » L1981:71