Runsten M2, L1936:6176, Njurunda 263:1 i Sundsvall, Västernorrland
Foto av Runsten M2, L1936:6176
Foto av Runsten M2, L1936:6176
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ásgeirr/Ásgerðr slog (runorna).

Visa originaltolkning och runtext

oskir barþi

oskir barþi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Fyndplats för runstensfragment, M 2. Enligt Teet 1684 skall runstensfragmentet varit uppställt här. Runstenen slogs av sedemera och flyttades på mon. År 1923 flyttades fragmentet till Njurunda k:a (se Raä-nr Njurunda 807). Text: "Asger Hägg".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Njurunda socken i Sundsvalls kommun (Västernorrlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Sand- grusplatå. Skogsmark (gles tallskog).

S om skogsväg (VNV-OSO).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Njurunda socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.24159
Longitud: 17.312289
Lämnings-ID: L1936:6176
Riksantikvarieämbetets ID: Njurunda 263:1
Sveriges runinskrifter: M2 (Medelpads runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västernorrland
Kommun: Sundsvall
Socken: Njurunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1936:6176